17.04.2019
36 ереженің негізінде ‘Қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілерінің қызметінің оңайлатылған мемлекеттік реттеу қағидалары’ 2014 жылдың 29 желтоқсан айынан бастап №176 АО «Кокшетауские минеральны воды» 2018 жылғы тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпаратты орналастырады.

На основании п. 36 "Правил упрощенного государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий малой мощности" от 29 декабря 2014 года № 176 АО "Кокшетауские минеральные воды" размещает информацию об исполнении тарифной сметы за 2018 год.
Смотреть PDF

26.07.2018
Настоящим АО «Кокшетауские минеральные воды» (далее - Общество) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также в целях информирования кредиторов, общественности и единственного акционера, сообщает о том, что 26 июля 2018 года Советом директоров Общества принято решение о заключении Обществом крупной сделки в результате которой Обществом может быть приобретено или отчуждено имущество стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, а именно: - сделка (-и)/договор (-ы) (взаимосвязанные между собой сделки/договоры) по привлекаемому Обществом дополнительного финансирования в АО «Казкоммерцбанк».

Осымен «Көкшетау минералды сулары» АҚ (әрі қарай - «Қоғам») Қазақстан Республикасының заңнамалары талаптарына сәйкес, және де кредиторларды, қоғамдастықты және жалғыз акционерді хабардар ету мақсатында, 2018 жылдың 26 шілде Қоғамның Директорлар Кеңесі, нәтижесінде Қоғам активтерінің баланстық бағасының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын бағада Қоғамның мүлік сатып алуы немесе иеліктен айыруы мүмкін ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдағандығын хабарлайды, атап айқанда Қоғам «Казкоммерцбанк» АҚ-нан тартатын қосымша қаржыландыру жөніндегі мәміле (-және)/шарт (тар) (өзара байланысқан мәмілелер/шарттар).

15.06.2018
Настоящим АО «Кокшетауские минеральные воды» (далее - «Общество») в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также в целях информирования кредиторов, общественности и единственного акционера, сообщает о том, что 15 июня 2018 года Советом директоров Общества принято решение о заключении Обществом крупной сделки в результате которой Обществом может быть приобретено или отчуждено имущество стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, а именно: - сделка (-и)/договор (-ы) (взаимосвязанные между собой сделки/договоры) по привлекаемому Обществом дополнительного финансирования в АО «Цеснабанк».

Осымен «Көкшетау минералды сулары» АҚ (әрі қарай - «Қоғам») Қазақстан Республикасының заңнамалары талаптарына сәйкес, және де кредиторларды, қоғамдастықты және жалғыз акционерді хабардар ету мақсатында, 2018 жылдың 15 маусымында Қоғамның Директорлар Кеңесі, нәтижесінде Қоғам активтерінің баланстық бағасының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын бағада Қоғамның мүлік сатып алуы немесе иеліктен айыруы мүмкін ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдағандығын хабарлайды, атап айқанда Қоғам «Цеснабанк» АҚ-нан тартатын қосымша қаржыландыру жөніндегі мәміле (-және)/шарт (тар) (өзара байланысқан мәмілелер/шарттар).

24.05.2018
Настоящим АО «Кокшетауские минеральные воды» (далее - общество) в соответствии с п. 1 ст. 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» уведомляет всех заинтересованных лиц о том, что единственным акционером общества - ТОО «Азия Су Компаниясы» приняты следующие решения: не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям общества за истекший 2017 финансовый год. Полученный чистый доход общества по итогам деятельности за 2017 год направить на развитие бизнеса.

Осымен «Көкшетау минералды сулары» АҚ (әрі қарай - қоғам) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 23 б. 1 т. сәйкес, барлық мүдделі тұлғаларды, қоғамның жалғыз акционері «Азия Су Компаниясы» ЖШС келесі шешімдерді қабылдағандығы туралы хабардар етеді: өтіп кеткен 2017 қаржылық жыл ішінде қоғамның қарапайым акциялары бойынша үлесақыларды есептемеуге және төлемеуге. 2017 жылдағы қызметтердің қорытындысы бойынша қоғамның алған таз табысты бизнесті дамытуға бағыттауға.

17.05.2018
ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ
Настоящим АО «Кокшетауские минеральные воды» (далее - «Общество») в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также в целях информирования кредиторов и общественности сообщает о том, что 17 мая 2018 года единственным акционером Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы» принято решение о заключении Обществом крупной сделки в результате которой Обществом может быть отчуждено имущество стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, а именно: - сделка (-и)/договор (-ы) (взаимосвязанные между собой сделки/договоры) по предоставлению в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед банком по привлекаемому финансированию в залог недвижимого имущества, принадлежащего Обществу.

ІРІ КЕЛІСІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
«Көкшетауминводы» АҚ (одан әрі - «Қоғам») Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес, сонымен қатар несие берушілерді және әлеуметті хабарлау мақсатында, Қоғамның жеке акционері болып табылатын ТОО «Азия Су Компаниясы» 2018 жылдың 17 мамыр күні Қоғамның ірі келісімшартқа отыруы туралы шешім қабылдағанын мәлімдейді, нәтижесінде Қоғам активінің теңгерімдік құнының 25-тен аса пайызын құрайтын мүлігі иеліктен шығарылуы мүмкін, дәлірек айтсақ: - Қоғамның банк алдындағы қаржыландыру міндеттерін өтеу мақсатын қамтамасыз ету ретінде берілген жылжымайтын мүлкін кепілдікке салу келісімі (-дері)/шарты(-тары) (өзара байланысты келісімдер/шарттар).

02.04.2018
Информация об Аудиторском отчете и годовой финансовой отчетности за 2017 год.
Аудиторлық есеп беру және 2017 жыл бойынша қаржы есебі туралы ақпарат.
Смотреть PDF

14.06.2017
Информация об Аудиторском отчете и годовой финансовой отчетности за 2016 год.
Аудиторлық есеп беру және 2016 жыл бойынша қаржы есебі туралы ақпарат
Смотреть PDF
                        

08.06.2017
Настоящим АО «Кокшетауские минеральные воды» (далее - Общество) в соответствии с п. 1 ст. 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» уведомляет всех заинтересованных лиц о том, что единственным акционером Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы» приняты следующие решения:
- не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Кокшетауские минеральные воды» за истекший 2016 финансовый год.
- полученный чистый доход АО «Кокшетауские минеральные воды» по итогам деятельности за 2016 год направить на развитие бизнеса.

Осымен «Көкшетау минералды сулары» АҚ (әрі қарай - Қоғам) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 23 б. 1 т. сәйкес,  барлық мүдделі тұлғаларды, Қоғамның жалғыз акционері «Азия Су Компаниясы» ЖШС келесі шешімдерді қабылдағандығы туралы хабардар етеді:
- өтіп кеткен 2016 қаржылық жыл ішінде «Көкшетау минералды сулары» АҚ-ның қарапайым акциялары бойынша үлесақыларды есептемеуге және төлемеуге.
- 2016 жылдағы қызметтердің қорытындысы бойынша «Көкшетау минералды сулары» АҚ  алған таз табысты бизнесті дамытуға бағыттауға.

05.05.2017
ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ
Настоящим АО «Кокшетауские минеральные воды» (далее - «Общество») в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также в целях информирования кредиторов и общественности сообщает о том, что 5 мая 2017 года единственным акционером Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы» принято решение о заключении Обществом крупной сделки в результате которой Обществом может быть отчуждено имущество стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, а именно:
- сделка (-и)/договор (-ы)  (взаимосвязанные между собой сделки/договоры) по предоставлению в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед банком по привлекаемому финансированию в залог движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Обществу.

ІРІ КЕЛІСІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
«Көкшетауминводы» АҚ (одан әрі - «Қоғам») Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес, сонымен қатар несие берушілерді және әлеуметті хабарлау мақсатында, Қоғамның жеке акционері болып табылатын ТОО «Азия Су Компаниясы» 2017 жылдың 5 мамыр күні Қоғамның ірі келісімшартқа отыруы туралы шешім қабылдағанын мәлімдейді, нәтижесінде Қоғам активінің теңгерімдік құнының 25-тен аса пайызын құрайтын мүлігі иеліктен шығарылуы мүмкін, дәлірек айтсақ:
- Қоғамның банк алдындағы қаржыландыру міндеттерін өтеу мақсатын қамтамасыз ету ретінде берілген жылжитын және жылжымайтын мүлкін кепілдікке салу келісімі (-дері)/шарты(-тары) (өзара байланысты келісімдер/шарттар).

01.05.2017
Во исполнение Закона Республики Казахстан № 272 от 09.07.1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках», согласно статьи 7 п.7-7). АО Кокшетауминводы размещает: отчет об исполнении тарифной сметы за 2016 год.
Смотреть PDF
Смотреть PDF
          
06.02.2017
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат
Смотреть PDF

06.01.2017
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат
Смотреть PDF

24.11.2016
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат
Смотреть PDF

18.11.2016
Информация о получении акционерным обществом разрешения на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, акционерным обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)
Акционерлік қоғамның қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға, қоғамның қызметтің қандай да бір түрін (іс-әрекеттерді) жүзеге асыруға бұрын алған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ақпарат
Смотреть PDF

09.11.2016
Информация о получении акционерным обществом разрешения на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, акционерным обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)
Акционерлік қоғамның қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға, қоғамның қызметтің қандай да бір түрін (іс-әрекеттерді) жүзеге асыруға бұрын алған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ақпарат
Смотреть PDF

04.11.2016
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат
Смотреть PDF

03.11.2016
Информация о получении акционерным обществом разрешения на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, акционерным обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)
Акционерлік қоғамның қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға, қоғамның қызметтің қандай да бір түрін (іс-әрекеттерді) жүзеге асыруға бұрын алған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ақпарат
Смотреть PDF

26.10.2016
Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок
Акционерлік қоғамы ірі мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат
Смотреть PDF

26.10.2016
Информация о получении акционерным обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала акционерного общества
Акционерлік қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да артық  пайызын құрайтын мөлшердегі қарызды акционерлік қоғамның алуы туралы ақпарат
Смотреть PDF

25.10.2016
Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов
Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған
Смотреть PDF

25.10.2016
Информация о заключении Обществом крупной сделки с АО «Казкоммерцбанк».
Настоящим АО «Кокшетауские минеральные воды» в соответствии с требованиями ч. 2 п. 1 ст. 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» информирует кредиторов, общественность, а также всех заинтересованных лиц о том, что в связи с увеличением лимита кредитования на 798 000 000,00 (семьсот девяносто восемь миллионов) тенге, 21 октября 2016 года Советом директоров АО «Кокшетауские минеральные воды» принято решение о заключении дополнительного соглашения № 12 к Соглашению об открытии кредитной линии № 113 С от 07.10.2015 г., заключенному между АО «Кокшетауские минеральные воды» и АО «Казкоммерцбанк», которое по взаимосвязанности является крупной сделкой.
Қоғам «Казкоммерцбанк» АҚ-мен ірі мәміле жасауы туралы ақпарат.
Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 2 бөлігі 70 бабы 1 тармағының талаптарына сәйкес «Көкшетау минералды сулары» АҚ, несие беру лимиты 798 000 000 (жеті жүз тоқсан сегіз миллион) теңгеге ұлғаюына байланысты, 2016 жылы 21 қазанда «Көкшетау минералды сулары» АҚ директорлар Кеңесі, 07.10.2015 ж. № 113 С, «Көкшетау минералды сулары» АҚ мен «Қазкоммерцбанк» АҚ арасында сабақтастыкта ірі мәміле болып саналатын жасалған Келісімге, № 12 қосымша келісім жасасу туралы шешім қабылдады, осымен несие берушілерді, қоғамдықты, сондай ақ барлық мүдделі тұлғаларға хабарлайды.

12.10.2016
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат
Смотреть PDF

05.10.2016
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат
Смотреть PDF

05.10.2016
Информация о получении акционерным обществом разрешения на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, акционерным обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)
Акционерлік қоғамның қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға, қоғамның қызметтің қандай да бір түрін (іс-әрекеттерді) жүзеге асыруға бұрын алған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ақпарат
Смотреть PDF


19.09.2016
Информация о получении акционерным обществом разрешения на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, акционерным обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)
Акционерлік қоғамның қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға, қоғамның қызметтің қандай да бір түрін (іс-әрекеттерді) жүзеге асыруға бұрын алған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ақпарат
Смотреть PDF

19.09.2016
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат
Смотреть PDF
 
09.09.2016
Информация о получении акционерным обществом разрешения на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, акционерным обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)
Акционерлік қоғамның қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға, қоғамның қызметтің қандай да бір түрін (іс-әрекеттерді) жүзеге асыруға бұрын алған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ақпарат
Смотреть PDF

09.09.2016
Информация об изменении в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
Акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіндегі өзгерістер туралы ақпарат
Смотреть PDF

08.09.2016
Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов
Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған
Смотреть PDF

08.09.2016
Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат
Смотреть PDF

07.09.2016
Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок
Акционерлік қоғамы ірі мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат
Смотреть PDF

06.09.2016
Информация о заключении Обществом крупной сделки с АО «Казкоммерцбанк».
Настоящим АО «Кокшетауские минеральные воды» в соответствии с требованиями ч. 2 п. 1 ст. 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» информирует кредиторов, общественность, а также всех заинтересованных лиц о том, что в связи с увеличением лимита кредитования на 773 000 000 (семьсот семьдесят три миллиона) тенге, 6 сентября 2016 года Советом директоров АО «Кокшетауские минеральные воды» принято решение о заключении дополнительного соглашения № 11 к Соглашению об открытии кредитной линии № 113 С от 07.10.2015 г., заключенному между АО «Кокшетауские минеральные воды» и АО «Казкоммерцбанк», которое по взаимосвязанности является крупной сделкой.
Қоғам «Казкоммерцбанк» АҚ-мен ірі мәміле жасауы туралы ақпарат.
Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 2 бөлігі 70 бабы 1 тармағының талаптарына сәйкес «Көкшетау минералды сулары» АҚ, несие беру лимиты 773 000 000 (жеті жүз жетпіс үш) теңгеге ұлғаюмен байланысты, 2016 жылы 6 қырқүйекте «Көкшетау минералды сулары» АҚ директорлар Кеңесі, 07.10.2015ж. № 113 С, «Көкшетау минералды сулары» АҚ мен «Қазкоммерцбанк» АҚ арасында сабақтастыкта ірі мәміле болып саналатын жасалған Келісімге, №11 қосымша келісімге жасасу туралы шешім қабылдады, осымен кредит берушілерді, қоғамдықты, сондай ақ барлық мүдделі тұлғаларға хабарлайды.  

23.08.2016
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Смотреть PDF

18.08.2016
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Смотреть PDF

17.08.2016
Информация об изменении состава органов акционерного общества
Смотреть PDF

15.08.2016
Информация об изменении состава органов акционерного общества
Смотреть PDF

29.07.2016
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества
Смотреть PDF
Жедел жаңалықтар \ Оперативные новости
На Главную
Байланыс / Контакты:
Тел: 8 (7162) 29 70 70
Email: kmw@kmw.kz